OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Dom na sprzedaż, powierzchnia: 265.47 m2, pokoje: 4, cena: 363 840,00 PLN, Łężyce, kontakt: PL +48 728 801 049

Dom na sprzedaż, powierzchnia: 265.47 m2, pokoje: 4, cena: 363 840,00 PLN, Łężyce, kontakt: PL +48 728 801 049
Dom na sprzedaż, powierzchnia: 265.47 m2, pokoje: 4, cena: 363 840,00 PLN, Łężyce, kontakt: PL +48 728 801 049 Dom na sprzedaż, powierzchnia: 265.47 m2, pokoje: 4, cena: 363 840,00 PLN, Łężyce, kontakt: PL +48 728 801 049 Dom na sprzedaż, powierzchnia: 265.47 m2, pokoje: 4, cena: 363 840,00 PLN, Łężyce, kontakt: PL +48 728 801 049 Dom na sprzedaż, powierzchnia: 265.47 m2, pokoje: 4, cena: 363 840,00 PLN, Łężyce, kontakt: PL +48 728 801 049 Dom na sprzedaż, powierzchnia: 265.47 m2, pokoje: 4, cena: 363 840,00 PLN, Łężyce, kontakt: PL +48 728 801 049 Dom na sprzedaż, powierzchnia: 265.47 m2, pokoje: 4, cena: 363 840,00 PLN, Łężyce, kontakt: PL +48 728 801 049 Dom na sprzedaż, powierzchnia: 265.47 m2, pokoje: 4, cena: 363 840,00 PLN, Łężyce, kontakt: PL +48 728 801 049 Dom na sprzedaż, powierzchnia: 265.47 m2, pokoje: 4, cena: 363 840,00 PLN, Łężyce, kontakt: PL +48 728 801 049

ADRES NIERUCHOMOŚCI

POLSKA
POMORSKIE
WEJHEROWSKI
WEJHEROWO
ŁĘŻYCE
ROGULEWO
GŁOGOWA
3
Lokalizacja szczegółowa

DANE SZCZEGÓŁOWE NIERUCHOMOŚCI

363 840,00 PLN
265,47 m2
229,14 m2
1 221,00 m2
1 370,55 PLN
WOLNOSTOJĄCY
MUROWANA
1
4
2008
CAŁKOWITE
NIE PODPIWNICZONY
WYKOŃCZONY
UTWARDZONA
3
1
2
 
INNE

INFORMACJE DODATKOWE

Ogrzewanie
C.O. GAZOWE, C.O. PODŁOGOWE
Okna
PCV
Dostepne media
Prąd, Woda, Gaz,
Zagospodarowanie Działki
KRZEWY
Taras,

OPIS

OBWIESZCZENIE SĄDOWE

w sprawie pisemnego ofertowego
na sprzedaż udziału w prawie własności nieruchomości
wchodzącej w skład masy upadłości Iwony Kordek zamieszkałej w Łężycach

syndyk masy upadłości Iwony Kordek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 320 ustawy z dnia 28.02.2003r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Przetargu zatwierdzonym przez sędziego-komisarza postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku z dnia 21 sierpnia 2018r. zapadłym w sprawie VI GUp 63/18/P

ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy
na sprzedaż udziału w nieruchomości obejmującej:

udział stanowiący ½ w prawie własności nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Łężyce przy ul. Głogowej 3, gmina Wejherowo, powiat wejherowski, województwo pomorskie, stanowiącej działki gruntu numer 98/56 o powierzchni 640 m2 oraz działki 98/52 o powierzchni 581 m2 zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni 229m2, dla którego Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KW GD1W/00072510/0 za cenę wywoławczą nie niższą niż wartość oszacowania tj. za kwotę nie niższą niż 363.840,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści złotych 00/100).

Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajdują się one w dacie sprzedaży.

WARUNKI PRZETARGU

Szczegółowe warunki przetargu określone zostały w Regulaminie Przetargu, który wyłożony został do wglądu osób zaintere¬sowanych w kancelarii syndyka w Orlu przy ul. Pomorskiej 7A w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz w Sekretariacie VI Wydziału Gospodarcze¬go Sądu Rejonowego Gdańsk Północ ul. Piekarnicza 10 w godzinach i dniach urzędowania Sądu. Warunkiem koniecznym przystąpienia do przetargu jest m.in. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu warunków Regulaminu Przetargu.

1. Oferty należy składać do dnia 12 października 2018 roku osobiście w biurze podawczym VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku przy ul. Piekar¬niczej 10, 80-126 Gdańsk bądź za pośrednictwem poczty.
2. Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią.

3. Kopertę należy zaadresować:
VI Wydział Gospodarczy Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku
ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk
Sędzia Komisarz ASR Łukasz Piotrowicz
sygnatura akt VI GUp 63/18/P
oferta na przetarg udziału w nieruchomości.

Słowa „oferta na przetarg udziału w nieruchomości” zamieszczone na kopercie, zgodnie z paragrafem 5 ust 3 niniejszego regulaminu, winny być wpisane kolorem CZERWONYM.4. Niedopuszczalne jest złożenie przez jednego oferenta więcej niż jednej oferty na tę samą nieruchomość opisaną w §3 ust. I Regulaminu Przetargu. Tak skonstruowana oferta podlegać będzie odrzuceniu.
5. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto wskazanej w §3 ust. I Regulaminu Przetargu.
6. Wadium płatne jest przelewem na rachunek bankowy Iwona Kordek w upadłości w Banku Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu numer rachunku: 86 1090 1102 0000 0001 3636 5908.
7. Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu 12 sierpnia 2018 roku pod rygorem od¬rzucenia oferty. Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w §6 ust. 2 REGULAMINU PRZETARGU rachunek bankowy.
8. Oferta - pod rygorem odrzucenia - powinna być sporządzona w języku pol¬skim i winna zawierać:
a) imię, nazwisko i adres w przypadku osób fizycznych składających ofertę oraz nazwę i siedzibę działalności gospodarczej, w przypadku jej prowadzenia, ewentualnie nazwę, adres siedziby oraz formę prawną w przypadku, gdy oferta składana będzie przez inne niż osoby fizyczne podmioty,
b) aktualny odpis z KRS lub innych właściwych rejestrów (dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych, którym ustawa przyznaje zdolność prawną),
c) wskazanie numerów NIP i REGON poprzez złożenie decyzji o nadaniu tych numerów lub złożenie oświadczenia odpowiedniej treści w tym zakresie, (dotyczy podmiotów posiadających taki numer) lub numeru PESEL w przypadku osób fizycznych, ewentualnie oświadczenia, że dana osoba nie posiada numeru PESEL,
d) wskazanie nieruchomości, której dotyczy oferta,
e) oferowaną cenę nabycia netto wyrażoną odrębnie, kwotowo, dla każdej nieruchomości objętej ofertą, która to cena nie może być niższa niż cena wywoławcza określona w §3 ust. I Regulaminu Przetargu,
f) oświadczenie o zobowiązaniu się oferenta jako przyszłego nabywcy do pokrycia wszystkich kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy oraz z przeniesieniem własności nieruchomości,
g) oświadczenie o zapoznaniu się oraz o przyjęciu warunków Regulaminu Przetargu,
h) oświadczenie, iż oferent nie należy do kręgu podmiotów, o których mowa w §4 ust. 3 Regulaminu Przetar¬gu,
i) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, których dotyczy oferta lub oferty oraz ich stanem technicznym oraz nie wnosi do nich zastrzeżeń i wyraża zgodę na wyłą¬czenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na mocy art. 558 § l kodeksu cywilne¬go,
j) promesę zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przypadku oferentów będących osobami zagranicznym, jeśli mają ustawowy obowiązek uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości,
k) pisemne oświadczenie, iż finansującym zakup przedmiotu przetargu jest oferent lub bank albo inny podmiot;
l) dowód wpłaty wadium w pełnej wysokości, opłaconego z rachunku oferenta,
m) wskazanie banku i numeru rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium w razie nie przyjęcia oferty.
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.
10. Oferta oraz wszelkie załączone do niej oświadczenia winny być zaopatrzone w podpisy ofe¬renta będącego osobą fizyczną lub podpisy osób upoważnionych do reprezen¬tacji oferenta niebędącego osobą fizyczną. Pełnomocnicy podmiotów uczestni¬czących w przetargu winni ponadto przedstawić umocowanie z podpisami no¬tarialnie poświadczonymi osób udzielających pełnomocnictwa (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego adwokatowi lub radcy prawnemu, które może być przez nich uwierzytelnione), ze wskaza¬niem umocowania do konkretnych czynności w ramach niniejszego przetar¬gu.
11. Wszystkie dokumenty będące załącznikami do oferty winny zostać złożone w oryginale lub kopii notarialnie poświad¬czonej za zgodność z oryginałem pod rygorem odrzucenia oferty.
12. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 18 października 2018 roku o godzinie 14.00 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku przy ul Pie¬karniczej 10, 80-126 Gdańsk w Sali B68a.
13. Przedmiot przetargu można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 728 801 049 od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert.Telefon: PL +48 728 801 049

Oferta dodana do 100 portali z wykorzystaniem serwisu 40za40.pl.