OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Lokal na sprzedaż, cena: 8 075 000,00 PLN, Gdynia, kontakt: PL +48 664 931 225

ADRES NIERUCHOMOŚCI

POLSKA
POMORSKIE
GDYNIA
GDYNIA
GDYNIA

DANE SZCZEGÓŁOWE NIERUCHOMOŚCI

8 075 000,00 PLN
3 003,29 m2
2 688,72 PLN
 
1
2
 
 
 
 
 
HANDEL / USŁUGI
Przeznaczenie alternatywne

INFORMACJE DODATKOWE

Ogrzewanie
Okna
Dostepne media

OPIS

OBWIESZCZENIE SĄDOWE
w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność masy upadłości
Fota Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej
z siedzibą w Gdyni
ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na:
1. nieruchomość wraz z wyposażeniem w postaci linii technologicznej zlokalizowana w Łodzi obejmująca:
a) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Morgowej 1b, stanowiącej działkę 46/55 o powierzchni 0.04.72 ha, wraz z prawem własności położonego na niej budynku magazynowego z częścią biurowo-socjalną o łącznej powierzchni zabudowy 927 m2 (powierzchnia użytkowa całego budynku 5.656,69 m2), dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00151371/8 – za cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 513.000,00 zł netto plus ewentualny podatek VAT;
b) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Morgowej 1b, stanowiącej działkę 46/52 o powierzchni 0.42.06 ha, wraz z prawem własności położonego na niej budynku magazynowego z częścią biurowo-socjalną o łącznej powierzchni zabudowy 2130 m2( powierzchnia użytkowa całego budynku 5.656,69 m2), dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00306676/8 –– za cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 3.834.000,00 zł netto plus ewentualny podatek VAT;
c) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Szparagowej 6/8, stanowiącej działkę 46/53 o powierzchni 0.40.01 ha, zabudowanej budynkiem magazynowym, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00151372/5 – za cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 873.000,00 zł netto plus ewentualny podatek VAT;
d) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Morgowej 1a, stanowiącej działkę 46/46 o powierzchni 1,6446 ha, wraz z prawem własności położonego na nich budynku magazynowo –produkcyjnego, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00148734/7 – za cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 14.760.000,00 zł netto plus ewentualny podatek VAT;
e) prawo własności ruchomości w postaci linii transportowej Interol wraz z oprogramowaniem zlokalizowanym w Centrum Logistycznym w Łodzi – za cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 466.200,00 zł netto plus ewentualny podatek VAT;

z wyłączeniem możliwości oddzielnego sprzedawania przedmiotowych praw,

- za łączną cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 20.446.200,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy dwieście złotych 00 /100);

2. nieruchomość zlokalizowana w Gdyni obejmująca:
a) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w Gdyni przy ul. Stryjskiej 24, stanowiącej działki 914, 932, 917, 924, 918 oraz 916 o łącznej powierzchni 0.50.76 ha wraz z prawem własności położonego na nich budynku usług motoryzacyjnych, portierni oraz budynku biurowo-magazynowego o łącznej powierzchni użytkowej 1.927,05 m 2, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą nr GD1Y/00029924/0 – za cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 6.184.500,00 zł netto plus ewentualny podatek VAT;
b) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w Gdyni przy ul. Stryjskiej 24, stanowiącej działkę 919 o powierzchni 0.12.87 ha wraz z prawem własności położonego na nich budynku biurowego o powierzchni użytkowej 1.076,24 m 2, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą nr GD1Y/00029994/1 – za cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 1.890.500,00 zł netto plus ewentualny podatek VAT,

z wyłączeniem możliwości oddzielnego sprzedawania przedmiotowych praw,
- za łączną cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 8.075.000,00 (słownie: osiem milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) netto plus ewentualny podatek VAT;

Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajdują się one w dacie sprzedaży.


WARUNKI PRZETARGU

1. Oferty należy składać do dnia 19 marca 2021 roku osobiście w biurze podawczym VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku przy ul. Piekar¬niczej 10, 80-126 Gdańsk, bądź za pośrednictwem poczty.
2. Należy wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto wskazanej w §3 ust. 1 Regulaminu Przetargu najpóźniej w dniu 19 marca 2021 roku, pod rygorem od-rzucenia oferty.
3. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 24 marca 2021 roku o godzinie 10.00 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku przy ul. Pie¬karniczej 10, 80-126 Gdańsk, w Sali B65.
4. Informacje na temat przedmiotu przetargu można uzyskać pod numerem telefonu 663 781 088 (dotyczy Gdynia) oraz 602 536 433 (dotyczy Łódź) lub pod adresem e-mail: dg.biurosyndyka@gmail.com od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00.Telefon: PL +48 664 931 225

Oferta dodana do 100 portali z wykorzystaniem serwisu 40za40.pl.