OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Działka na sprzedaż, 8421 m2, cena: 33 174 000,00 PLN, Warszawa, kontakt: PL +48 695 400 064

Działka na sprzedaż, 8421 m2, cena: 33 174 000,00 PLN, Warszawa, kontakt: PL +48 695 400 064
Działka na sprzedaż, 8421 m2, cena: 33 174 000,00 PLN, Warszawa, kontakt: PL +48 695 400 064 Działka na sprzedaż, 8421 m2, cena: 33 174 000,00 PLN, Warszawa, kontakt: PL +48 695 400 064 Działka na sprzedaż, 8421 m2, cena: 33 174 000,00 PLN, Warszawa, kontakt: PL +48 695 400 064 Działka na sprzedaż, 8421 m2, cena: 33 174 000,00 PLN, Warszawa, kontakt: PL +48 695 400 064 Działka na sprzedaż, 8421 m2, cena: 33 174 000,00 PLN, Warszawa, kontakt: PL +48 695 400 064 Działka na sprzedaż, 8421 m2, cena: 33 174 000,00 PLN, Warszawa, kontakt: PL +48 695 400 064 Działka na sprzedaż, 8421 m2, cena: 33 174 000,00 PLN, Warszawa, kontakt: PL +48 695 400 064

ADRES NIERUCHOMOŚCI

POLSKA
MAZOWIECKIE
WARSZAWA
WARSZAWA
WARSZAWA
TARGÓWEK
ŚW. JACKA ODROWĄŻA

DANE SZCZEGÓŁOWE NIERUCHOMOŚCI

33 174 000,00 PLN
8 421,00 m2
3 939,43 PLN
BUDOWLANA

INFORMACJE DODATKOWE

Dostepne media
Zagospodarowanie Działki

OPIS

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym INTRA sp. z o. o. w upadłości z siedzibą w Warszawie prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygnaturą akt XVIII GUp 121/21, ogłasza przetarg przedmiotem którego jest łączne zbycie:
a) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie, dzielnicy Targówek (obręb 4-18-10) przy ul. Odrowąża 11/ ul. Staniewickiej 16A, składającej się z działek ewid. nr 15/1, 15/2 i 15/3 o łącznej pow. 8 421 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr WA3M/00192075/6 wraz ze związanym z prawem użytkowania wieczystego prawem własności budynków, budowli i urządzeń posadowionych na tej nieruchomości (stalową halą magazynową, dwoma budynkami magazynowo - biurowymi, stróżówką i stacją transformatorową) opisanych w Załączniku nr 2A i 2B do Opisu i oszacowania;
b) ruchomości w postaci sprzętu komputerowego, wyposażenia i mebli biurowych, innych maszyn i urządzeń, opisanych w Załączniku nr 2B do Opisu i oszacowania;
c) zapasów magazynowych opisanych w Załączniku nr 1 do Opisu i oszacowania.
Cena wywoławcza Przedmiotu przetargu wynosi 33 173 950,77 zł (trzydzieści trzy miliony sto siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych i 77/100) brutto, w tym cena w kwocie 26 971 469,93 zł netto oraz kwota 6 202 480,84 zł podatku od towarów i usług.
Oferty należy składać do Sędziego-komisarza w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2023 r. na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa (decyduje data wpływu na biuro podawcze tut. Sądu), a każda z kopert powinna być oznaczona sygnaturą sprawy XVIII GUp 121/21 oraz dopiskiem zgodnym z zatwierdzonymi warunkami przetargu.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3 000 000,00 zł (trzy miliony złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości INTRA sp. z o. o. w upadłości z siedzibą w Warszawie w banku BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie o nr: 91 1600 1462 1807 9547 2000 0001, z dopiskiem „Przetarg – sygn. akt. XVIII GUp 121/21” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty wadium na rachunku bankowym.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 22 września 2023 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00 - 454 Warszawa w sali nr 14.
Opis i oszacowanie wartości przedsiębiorstwa Upadłego jest dostępne do wglądu w aktach sprawy sygn. akt: XVIII GUp 121/21 w czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa oraz w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego – Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa w godz. 8.00 – 15.00. Opis i oszacowanie może być udostępnione przez Syndyka również w formie skanu za pośrednictwem poczty e-mail lub usługi „Dropbox”.
Wszelkie zapytania dot. przedmiotu i warunków ww. przetargu przyjmowane są za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com. Uzgodnienie terminu dokonania oględzin przedmiotu przetargu możliwe za pośrednictwem tel.: 695 400 064 (kontakt wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00).
Warunki przetargu, w których określone zostały m.in. wymagania dotyczące treści złożonych ofert i trybu procedowania w zakresie złożonych ofert są dostępne do pobrania na stronie internetowej Syndyka www.saltarski.com.
Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 Prawa upadłościowego).
Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.
Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu na każdym etapie bez wyboru oferty w uzasadnionych przypadkach.
Zapraszam do udziału w przetargu
Syndyk Tycjan SaltarskiTelefon: PL +48 695 400 064

Oferta dodana do 100 portali z wykorzystaniem serwisu 40za40.pl.