OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Lokal na sprzedaż, cena: 6 540 750,00 PLN, Gdynia, kontakt: PL +48 664 931 225

ADRES NIERUCHOMOŚCI

POLSKA
POMORSKIE
GDYNIA
GDYNIA
GDYNIA

DANE SZCZEGÓŁOWE NIERUCHOMOŚCI

6 540 750,00 PLN
5 076,00 m2
1 288,56 PLN
 
1
2
 
 
 
 
 
HANDEL / USŁUGI
Przeznaczenie alternatywne

INFORMACJE DODATKOWE

Ogrzewanie
Okna
Dostepne media

OPIS

OBWIESZCZENIE SĄDOWE
w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność masy upadłości
Fota Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdyni
ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na:
1. nieruchomość wraz z wyposażeniem w postaci linii technologicznej zlokalizowana w Łodzi obejmująca:
a) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Morgowej 1b, stanowiącej działkę 46/55 o powierzchni 0.04.72 ha,wraz z prawem własności położonego na niej budynku magazynowego z częścią biurowo-socjalną o łącznej powierzchni zabudowy 927m2 (powierzchnia użytkowa całego budynku 5.656,69 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00151371/8 – za cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 374.351,00 zł netto plus ewentualny podatek VAT;
b) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Morgowej 1b, stanowiącej działkę 46/52 o powierzchni 0.42.06 ha,wraz z prawem własności położonego na niej budynku magazynowego z częścią biurowo-socjalną o łącznej powierzchni zabudowy 2130m2 (powierzchnia użytkowa całego budynku 5.656,69 m2), dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00306676/8 –– za cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 2.797.784,00 zł netto plus ewentualny podatek VAT;
c) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Szparagowej 6/8, stanowiącej działkę 46/53 o powierzchni 0.40.01 ha, niezabudowanej dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00151372/5 – za cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 637.054,00 zł netto plus ewentualny podatek VAT;
d) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Morgowej 1a, stanowiącej działkę 46/46 o powierzchni 1,6446 ha, wraz z prawem własności położonego na niej budynku magazynowego z częścią biurowo-socjalną o powierzchni użytkowej 20.242,24 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00148734/7 – za cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 10.770.811,00 zł netto plus ewentualny podatek VAT
e) prawo własności ruchomości w postaci linii transportowej Interol wraz z oprogramowaniem zlokalizowanym w Centrum Logistycznym w Łodzi – za cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 339.860,00 zł netto plus ewentualny podatek VAT;
z wyłączeniem możliwości oddzielnego sprzedawania przedmiotowych praw,
– za łączną cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 14.919.860,00 zł (słownie: czternaście milionów dziewięćset dziewiętnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych 00/100);
2. nieruchomość zlokalizowana w Gdyni obejmująca:
a) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w Gdyni przy ul. Stryjskiej 24, stanowiącej działki 914/2, 917, 924, 918 oraz 916 o łącznej powierzchni 0.49.31 ha wraz z prawem własności położonego na nich budynku usług motoryzacyjnych, portierni oraz budynku biurowo-magazynowego o łącznej powierzchni użytkowej 1.927,05 m 2, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą nr GD1Y/00029924/0 – za cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 5.009.445,00 zł netto plus ewentualny podatek VAT;
b) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w Gdyni przy ul. Stryjskiej 24, stanowiącej działkę 919 o powierzchni 0.12.87 ha wraz z prawem własności położonego na nich budynku biurowego o powierzchni użytkowej 1.076,24 m 2, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą nr GD1Y/00029994/1 – za cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 1.531.305,00 zł netto plus ewentualny podatek VAT,
z wyłączeniem możliwości oddzielnego sprzedawania przedmiotowych praw,
– za łączną cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 6.540.750,00 (słownie: sześć milionów pięćset czterdzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) netto plus ewentualny podatek VAT;
Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajdują się one w dacie sprzedaży.
WARUNKI PRZETARGU
1. Oferty należy składać do dnia 15 czerwca 2022 roku osobiście w biurze podawczym VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku przy ul. Piekar-niczej 10, 80-126 Gdańsk, bądź za pośrednictwem poczty.
2. Należy wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto wskazanej w §3 ust. 1 Regulaminu Przetargu najpóźniej w dniu 15 czerwca 2022 roku, pod rygorem od¬rzucenia oferty.
3. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 22 czerwca 2022 roku o godzinie 10.00 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku przy ul. Pie-karniczej 10, 80-126 Gdańsk, w Sali B 65.
4. Informacje na temat przedmiotu przetargu można uzyskać pod numerem 607-838-938 lub 696-040-760 lub pod adresem e-mail: dg.biurosyndyka@gmail.com od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00.Telefon: PL +48 664 931 225

Oferta dodana do 100 portali z wykorzystaniem serwisu 40za40.pl.